Precizia metodelor de dating.

Variația capabilității proceselor tehnologice poate fi considerată ca rezultatul influenței improprii a factorilor sistematici și aleatori, care conduc la diminuarea fiabilității procesului tehnologic. Gryna jr. Se ajustează aceste volume proporțional cu diferitele volume ale probelor. Blajină, op.

Erori de prelucrare[ modificare modificare sursă ] Prin eroare de prelucrare se înțelege abaterea valorii obținute prin prelucrare a unui parametru dimensional, geometric sau de poziție reciprocă, față de valoarea nominală a acestuia prescrisă în desenul de execuție. Precizia de prelucrare este evaluată, uzual, după mărimea erorilor de prelucrare: cu cât erorile de prelucrare sunt mai mici, cu atâtcu atât precizia efectivă a piesei reale executate este mai mare.

precizia metodelor de dating

Cu cât este mai mic câmpul de împrăștiere și mai mică coordonata mijlocului câmpului față de valoarea nominalăcu atât precizia este mai ridicată. Acești factori tehnologici de influență sau cauze care generează erori contribuie la apariția unor erori elementare sau primare.

Account Options

La prelucrarea mecanică apar următoarele erori primare principale: eroarea de instalare sau de prindere-poziționare a piesei de prelucrat în dispozitivul de lucru; eroarea datorată variațiilor deformațiilor elastice ale elementelor sistemului tehnologic sub influența sarcinilor variabile forțe de așchiere, forțe de inerție etc.

Această diferențiere a erorilor primare este convențională și este justificată, în principal, prin ușurința calculului acestora.

  1. Profilul eșantionului pentru site-ul de dating

Asupra erorii totale de prelucrare pot influența și tensiunile interne remanente din materialul piesei, provenite de la prelucrările precedente sau tensiuni proprii operației tehnologice precizia metodelor de dating de producție actuale.

Cauzele care generează erori de prelucrare sunt analizate pe larg în lucrarea elaborată de Gh. Tîrpe [10] și în Manualul inginerului mecanic op. Calcularea erorii totale de prelucrare este dificilă, deoarece nu există o cantitate suficientă de date asupra erorilor elementare de prelucrare, iar pe de altă parte lipsesc metode speciale de calcul al preciziei procesului tehnologic. Datorită valorilor lor constante, influența acestor erori asupra preciziei de prelucrare se manifestă identic asupra tuturor pieselor din lotul supus prelucrării.

Erorile sistematice conduc la variația rezultatelor față de valoarea corectă nominalăîn mod predictibil și pot fi deseori identificate și diminuate prin măsuri tehnologice corespunzătoare. Erorile sistematice variabile pot influența asupra preciziei în mod continuu sau periodic. Un exemplu de erori sistematice cu influență continuă este eroarea produsă de uzura dimensională a sculei așchietoare.

Alternativ, o eroare care influențează periodic este eroarea produsă de încălzirea deformațiile termice ale mașinii-unelte în perioada de început al funcționării, până la atingerea echilibrului termic. Erorile aleatoare întâmplătoare au valori diferite la diferitele precizia metodelor de dating din lotul prelucrat și apar sub acțiunea unui număr mare de factori tehnologici independenți a căror influență nu poate fi identificată și înlăturată. Ca urmare a apariției erorilor întâmplătoare se produce împrăștierea dimensiunilor pieselor prelucrate în aceleași condiții, între limitele unui câmp de împrăștiere în engleză : range.

Erorile sistematice constante produc deplasarea curbei de repartiție normală pe axa absciselor, cu valoarea erorii sistematice, fără a schimba forma curbei. Erorile sistematice variabile au ca efect deformarea curbei de repartiție a dimensiunilor, față de forma curbei repartiției normale. Studiul global al erorilor aleatoare se efectuează utilizând metodele statisticii matematice, prin care se pot stabili limitele de variație ale acestor erori. Prin aceste metode se determină legile de distribuție repartiție ale erorilor aleatoare și parametrii statistici utili în studiul preciziei de prelucrare.

Verificarea aparatului de distilare. Se măsoară ml băutură spirtoasă într-un balon volumetric. Se notează temperatura acestui lichid sau se menține o temperatură standard 20 °C. Se toarnă proba în balonul cu fund rotund din aparatura de distilare și se limpezește balonul volumetric cu trei porțiuni, fiecare de aproximativ 20 ml apă distilată.

Dimensiunea efectivă a fiecărei piese identificată prin măsurarerezultată la prelucrarea lotului de piese este o mărime aleatoare de tip continuu, deoarece poate avea orice valoare între limitele specificate ale intervalului de dimensiuni.

Distribuția normală Gauss [ modificare modificare sursă ] Totalitatea valorilor dimensiunilor efective ale pieselor, prelucrate în aceleași condiții, constituie distribuția dimensiunilor.

La prelucrarea mecanică a pieselor distribuția dimensiunilor efective se produce după legea normală de distribuție sau de repartițiedenumită și distribuția Gauss. Câmpul de împrăștiere a dimensiunilor sau amplitudinea repartiției constituie o măsură aproximativă dating ies preciziei procesului de prelucrare analizat.

EurLex-2 f proiectul este descris în mod clar în cererea de înscriere ca fiind un proiect de investiții, iar informațiile furnizate în cerere sunt exacte și precizează valoarea finanțării necesare pentru realizarea proiectului.

Cu cât este mai mic câmpul de împrăștiere, cu atât este mai precis procedeul de prelucrare analizat. Abaterea standard, în statistică, este o măsură a variabilității a dispersiei sau a împrăștierii unui set de valori numerice față de valoarea medie, notată cu μ.

Meniu de navigare

Se definește prin rădăcina pătrată pozitivă a varianței sau dispersiei σ2. Abaterea standard a eșantionului sau de selecțienotată cu s, este o măsură mai obișnuită a variabilității setului de valori numerice. Din cauza simetriei distribuției normale, toate cele trei măsuri ale poziției locației distribuției pe axa absciselor: media, mediana și módul sau valoarea dominantă au aceeași valoare.

Amplitudinea repartiției este o măsură aproximativă a preciziei deoarece: - valorile limită Xmax și Xmin ale seriei statistice de dimensiuni măsurate ale aceleiași suprafețe nu sunt stabile, adică la modificarea numărului total de măsurători, aceste valori se pot schimba; - chiar între aceleași valori limită Xmax și Xmin curba de distribuție repartiție poate avea forme diferite. După legea normală are loc repartiția diametrelor, lungimilor și dimensiunilor unghiulare ale pieselor prelucrate.

De aceea, la folosirea practică a curbei de repartiție normală se aplică regula celor trei sigma, adică se consideră că abaterea variabilei aleatoare față de medie - în valoare absolută- nu depășește de trei ori valoarea abaterii sale medii suriname dating website 3σ. Regula celor trei sigma este suficient de simplă, convenabilă și precisă pentru utilizarea practică.

Erori de prelucrare[ modificare modificare sursă ] Prin eroare de prelucrare se înțelege abaterea valorii obținute prin prelucrare a unui parametru dimensional, geometric sau de poziție reciprocă, față de valoarea nominală a acestuia prescrisă în desenul de execuție. Precizia de prelucrare este evaluată, uzual, după mărimea erorilor de prelucrare: cu cât erorile de prelucrare sunt mai mici, cu atâtcu atât precizia efectivă a piesei reale executate este mai mare. Cu cât este mai mic câmpul de împrăștiere și mai mică coordonata mijlocului câmpului față de valoarea nominalăcu atât precizia este mai ridicată. Acești factori tehnologici de influență sau cauze care generează erori contribuie la apariția unor erori elementare sau primare.

Repartițiile empirice asimetrice pot fi produse de influența unor erori sistematice. În practică însă, nu toate colecțiile de date colectivități statistice prezintă o distribuție normală Gauss perfectă. Distribuția uniformă[ modificare modificare sursă ] Dacă asupra dimensiunii realizate influențează o eroare sistematică variabilă, uniform crescătoare, de exemplu eroarea produsă de uzura sculei așchietoare care decurge după o lege liniară, atunci repartiția dimensiunilor efective ale pieselor din lot are caracterul unei distribuții uniforme denumită și legea probabilităților egale, pentru că toate valorile variabilei sunt echiprobabile.

Eroarea dimensiunii X se mărește sistematic o dată cu creșterea numărului de piese prelucrate; diametrele efective ale pieselor tip arbore se măresc, iar diametrele efective ale alezajelor prelucrate se precizia metodelor de dating, tot după o lege de variație liniară în funcție de timp. Curba de repartiție are forma unui dreptunghi.

Exactitate și precizie

Distribuția triunghiulară legea lui Simpson [ modificare modificare sursă ] Dacă asupra dimensiunii executate influențează o eroare variabilă legic, care crește la început lent, apoi accelerat, atunci repartiția dimensiunilor se produce după o lege triunghiulară legea lui Simpson.

Această repartiție poate avea loc prin influența combinată a uzurii dimensionale a sculei așchietoare, cu precizia metodelor de dating uzură inițială puternic dezvoltată și a creșterii forței de așchiere la sfârșitul perioadei de durabilitate a sculei, din cauza tocirii progresive a tăișurilor sculei.

Distribuția Rayleigh[ modificare modificare sursă ] Pentru erorile de formă și erorile de poziție reciprocă ale suprafețelor pieselor prelucrate se constată distribuții repartiții asimetrice. Aceste erori sunt mărimi strict pozitive, variază de la zero la o valoare determinată și au o repartiție Rayleigh citește reili. Această repartiție se observă, de exemplu, pentru erori cum sunt neparalelismul și neperpendicularitatea a două suprafețe, abaterea de neperpendicularitate a axei piesei de revoluție față de suprafața sa frontală, bătaia radială și bătaia frontală, ovalitatea și conicitatea etc.

Teoria preciziei de prelucrare[ modificare modificare oxfordshire dating ] La analiza preciziei de prelucrare, sistemul tehnologic este considerat ca un sistem dinamic liniar. Perturbațiile exterioare care acționează ca mărimi de intrare input-uri la intrarea în sistem sau în elementele sistemului sunt denumite variabile de intrare, semnale, sau funcții.

La ieșirea sistemului tehnologic se observă mărimi de ieșire output-uri care constituie variabile de ieșire, semnale sau funcții. La funcționarea precizia metodelor de dating, fiecărei combinații de funcții la intrare [vectorului x t ] îi corespunde o combinație determinată și unică de funcții la ieșire [vectorul y t ].

precizia metodelor de dating

Conform cu proprietatea de superpoziție a sistemului, reacția sistemului tehnologic deplasări, tensiuni și deformații la însumarea semnalelor de intrare forțe sau solicitări termice nu depinde de ordinea de aplicare a forțelor exterioare sau a câmpurilor termice și este egală cu suma reacțiilor la fiecare semnal de intrare în parte.

Posibilitatea de a considera sistemul tehnologic ca fiind un sistem liniar permite să cbt dating site elaboreze o teorie logică și clară a preciziei de prelucrare, care [teorie] se bazează pe analiza diferențiată a celor mai simple elemente componente ale sistemului tehnologic sau precizia metodelor de dating tehnologice.

O condiție obligatorie pentru elaborarea unei astfel de teorii este descrierea analitică a acestor elemente. Se utilizează diferite variante de descompunere a acțiunilor forțelor exterioare. Cerința complexității abordării este deosebit de importantă la analiza producției automatizate: linii automate, sisteme flexibile de fabricație.

La prelucrarea pieselor pe mașini-unelte se realizează mai multe procese așchiere, frecarecare acționează asupra sistemului tehnologic elastic MUSDP mașină-unealtă, sculă, dispozitiv, piesă producând deplasări relative între piesă și sculă.

Însă se observă și o acțiune inversă. De exemplu, prin deplasările relative piesă-sculă se modifică adâncimea de așchiere și, ca urmare, forța de așchiere. Aceasta impune să se examineze sistemul dinamic ca fiind închis, cu reacție negativă.

Într-un sistem tehnologic închis, forțele de așchiere constituie acțiuni interne. Forțele cu caracter periodic apar din cauza erorilor de prelucrare ale roților dințate, datorită dezechilibrului pieselor în mișcare de rotație, vibrațiilor transmise prin fundația mașinii-unelte de la alte utilaje etc. Introducerea concepției de caracter închis al sistemului este esențială la analiza stabilității la vibrații a acestuia.

Verificarea normalității repartiției empirice[ modificare modificare sursă ] Datele obținute din măsurări ale pieselor prelucrate formează o repartiție empirică - spre deosebire de repartițiile teoretice obținute pe baza unor expresii analitice ale funcției densității de probabilitate.

Precizie de prelucrare (mecanică) - Wikipedia

Pentru repartiția normală teoretică amplitudinea repartiției este 6σ. Determinarea probabilității P, respectiv a suprafeței de sub curba de repartiție empirică este posibilă prin planimetrare adică folosind un planimetru. Metoda lui Henry este o tehnică grafică ce constă în reprezentarea într-o rețea de probabilitate a valorilor frecvențelor relative cumulate ale repartiției empirice.

Scara absciselor, pentru valorile dimensiunii X pe graficul rețelei de probabilitate este precizia metodelor de dating, iar scara ordonatelor, pentru valorile frecvențelor relative cumulate este logaritmică. Pentru repartiția normală punctele corespunzătoare ale frecvențelor cumulate se înscriu pe o linie dreaptă, numită dreapta lui Henry. Dacă punctele pentru frecvențele cumulate ale repartiției empirice nu se înscriu pe o dreaptă, deci sunt mult dispersate față de dreapta teoretică, atunci repartiția empirică analizată este diferită de repartiția normală.

Compararea repartiției empirice cu repartiția normală cu ajutorul abaterii pătratice medii relative λ și coeficientului de împrăștiere relativă K. Relația dintre precizia dimensională și rugozitatea suprafețelor[ modificare modificare sursă ] Precizia ajustajului cu joc, stabilită prin desenul de execuție și determinată de valoarea jocului în îmbinare, depinde în mare măsură de rugozitatea suprafețelor de contact.

Acest fapt poate determina mărirea diametrului la alezaje sau micșorarea diametrului la arbori, în măsură considerabilă. Aceasta înseamnă că în perioada uzurii inițiale a suprafețelor jocul suplimentar în îmbinare poate ajunge la valoarea toleranței de execuție a pieselor și precizia îmbinării va fi afectată, constituind o cauză posibilă de funcționare defectuoasă a mecanismului.

Pentru prevenirea acestui fenomen este necesar ca în toate cazurile de îmbinări importante, la care se impune păstrarea îndelungată a preciziei prescrise la proiectare să se facă prelucrarea pieselor în vederea obținerii unei valori minime a rugozității suprafețelor în frecare. Aplicarea unui procedeu de prelucrare mecanică la un regim de lucru regim de așchiere dat, creează o legătură strânsă între rugozitate și precizia asigurată.

precizia metodelor de dating

În cazurile curente, urmărirea obținerii unei precizii date este însoțită în mod automat de producerea unei rugozități determinate a suprafețelor, independent de dimensiunile suprafeței prelucrate. T reprezintă toleranța de execuție a diametrelor pieselor, în μm; parametrul Rz,-înălțimea maximă a precizia metodelor de dating de rugozitate, în μm.

La ajustajele cu strângere dintre alezaj și arbore, rezistența îmbinărilor depinde direct de rugozitatea suprafețelor îmbinate. O dată cu mărirea înălțimii microneregularităților suprafețelor, rezistența îmbinărilor cu strângere se micșorează. Relația dintre precizia dimensională și rugozitatea suprafeței se poate determina experimental, pe bază statistică, pentru condițiile execuției unor piese determinate, din materiale specifice. Capabilitatea procesului tehnologic[ modificare modificare sursă ] Capabilitatea unui proces tehnologic de prelucrare mecanică definește posibilitatea ca valorile măsurătorilor individuale white dating site controverse dimensiunilor pieselor prelucrate să se încadreze între limitele toleranței specificate în documentația tehnică desene de execuțieatunci când sunt prezente numai variații aleatoare.

Capabilitatea procesului tehnologic este o măsură statistică a variabilității procesului care exprimă proprietatea speed ​​dating beverley east yorkshire proces de a asigura un câmp de variabilitate precizia metodelor de dating de împrăștiere al unei caracteristici de calitate măsurabile mai mic decât toleranța specificată prin proiecte, norme interne sau alte documente tehnologice.

Un astfel de proces este stabil statistic ca precizie. Analiza capabilității unui proces se efectuează pe baza studierii caracteristicii de calitate de exemplu, dimensiunea a produsului obținut ca rezultat al procesului. Calcularea indicilor de capabilitatea proceselor este luată în considerare pentru o distribuție normală Gauss. Relația 1 se aplică atunci când valorile μ media aritmetică și s rămân constante pentru o lungă perioadă de timp. Formarea eșantioanelor pentru studiul capabilității necesită prelevarea de piese prelucrate în ordinea de producere, fără întrerupere, pentru a ajunge la volumul de date necesare studiului.

La folosirea relației 1 se presupune că colectivitatea de valori ale datelor are o distribuție normală.

Determinarea centrării procesului se realizează prin calcularea mediei aritmetice μ și compararea sa cu mijlocul câmpului de toleranță. Există situații în care în documentație este specificată numai o limită a câmpului de toleranță superioară LCS sau inferioară LCI. Indicii Cp, Cpk sunt utilizați pentru evaluarea performanțelor proceselor tehnologice, față de toleranțele specificate. Variația capabilității proceselor tehnologice poate fi considerată ca rezultatul influenței improprii a factorilor sistematici și aleatori, care conduc la diminuarea fiabilității procesului tehnologic.

Militaru și O. Blajină, op. Studiile de capabilitate pot fi acțiuni pe termen scurt pentru colectarea informațiilor asupra unor noi procese, produse și mașini. Aceste studii pot fi și pe termen lung asupra producției în curs, pentru a determina stabilitatea procesului.

Tõlge 'Exactitate și precizie' – Sõnastik eesti-Rumeenia | Glosbe

Pentru a supraveghea variațiile procesului sunt folosite în general diagramele de control, pe care sunt trasate anumite limite de control și sunt reprezentate valorile unor parametri statistici pentru o serie de eșantioane. Precizia metodelor de dating ș. Precizia metodelor de dating construcției de mașini, București, Editura Didactică și Pedagogică,pp.

Tehnologia fabricării mașinilor. Editura Didactică și Pedagogică, București,p.